BIP

banner_MEN
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
wojewoda_lubuski
codn
oke
wom
odn_zg
SZS2
bnd2_banner
seo_banner
eurpe direc zielona gora
button szkola promujaca
indywidualizacja_banerek
efs 2 sek
vp11
szkoly_placowki
 
6 latki w I klasie szkoły podstawowej 2015 Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
odsłon:53, poniedziałek, 31 sierpnia 2015 18:01

ankietaSzanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

 

Nowy rok szkolny 2015/2016 jest wyjątkowy za sprawą sześciolatków tj. dzieci urodzonych w 2009 r., które to wszystkie po raz pierwszy idą obowiązkowo do I klasy. W związku z tym, konieczne jest rozpoznanie, ilu ostatecznie uczniów sześcioletnich rozpoczęło naukę w oddziałach klasy I we wszystkich szkołach podstawowych.

 

Ze względu na wagę sprawy, uprzejmie prosimy Państwa o przekazanie informacji dotyczącej liczby sześciolatków, którzy rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016.

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety zamieszczonej w systemie ankiet na serwerze kuratorium http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl/ Dane ze stanem na dzień 1 września 2015 r. prosimy przekazać do dnia 2 września 2015 r. do godziny 1200.

 
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Drukuj
Autor: Marcin Depta (tel. 957255011)   
odsłon:106, poniedziałek, 31 sierpnia 2015 14:16

logo ko Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2015/2016 zawiera:
- liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;

- tematykę i liczbę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Załącznik: Plan_nadzoru_pedagogicznego_LKO_2015.

 
Nauka języka obcego w przedszkolach Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
odsłon:120, poniedziałek, 31 sierpnia 2015 12:28

logo koSzanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli.

Informujemy Państwa, że wprowadzenie nauki języka obcego dla dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej nie skutkuje koniecznością korzystania z podręczników do jego nauki.
Zalecane warunki realizacji podstawy programowej przedszkola nie powinny wymagać od rodziców zakupu podręczników lub innych materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego.

Więcej…
 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj
Autor: Katarzyna Piechota (tel: 957255026)   
odsłon:121, poniedziałek, 31 sierpnia 2015 08:14

logo LKO Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik: Kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_2015.

 
List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów Drukuj
Autor: Cezary Okulik   
odsłon:48, piątek, 28 sierpnia 2015 08:28

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

 
Materiały informacyjne dotyczące zmian w przepisach prawa wchodzących w życie 1 września 2015 r. Drukuj
Autor: Alicja Górska   
odsłon:315, poniedziałek, 24 sierpnia 2015 11:13

Tabela 1. Co nowego, jakie ZNOWELIZOWANE przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016
Tabela 2. Co nowego, jakie NOWE przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016

 
Ankiety dotycząca funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych Drukuj
Autor: Alicja Górska (tel.957255032)   
odsłon:1066, środa, 01 lipca 2015 10:03

men2

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych,

przekazujemy w załączeniu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, która zwróciła się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 27 sierpnia 2015. Sprawę proszę potraktować jako  szczególnie pilną.

Więcej…
 
Nowy Rządowy program „Bezpieczna +” Drukuj
Autor: Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)   
odsłon:747, poniedziałek, 24 sierpnia 2015 10:46

logo koW dniu 14 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +". Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Więcej…
 
Komunikat dotyczący podręczników dla klas pierwszych i drugich szkół podstawowych. Drukuj
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:390, czwartek, 20 sierpnia 2015 12:27

logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,


Przypominamy o konieczności potwierdzenia liczby odbioru podręczników w aplikacji przeznaczonej do zamawiania podręczników, pod adresem
https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/.


Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły, po zamieszczeniu przez dostawcę w aplikacji informacji o dostarczeniu podręczników, powinien potwierdzić odbiór podręczników najpóźniej następnego dnia po zamieszczeniu informacji przez dostawcę. W przypadku podręczników dla klasy drugiej liczba podręczników dostarczonych jest sumą podręczników do edukacji zintegrowanej i matematyki.


W przypadku, gdy liczba dostarczonych podręczników jest mniejsza, niż złożone zapotrzebowanie, dyrektor szkoły potwierdza w aplikacji liczbę odebranych podręczników, zmienia status dostarczenia na „dostarczono mniej” i informuje o tym fakcie koordynatora dystrybucji w kuratorium, celem podjęcia przez niego stosownych działań wobec dostawcy. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałe podręczniki na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2015 r.


W przypadku gdy dostarczona liczba podręczników jest zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem, ale istnieje potrzeba zamówienia większej ilości podręczników, należy złożyć w aplikacji zamówienie uzupełniające.


Składanie zamówień uzupełniających na podręczniki jest możliwe jedynie po potwierdzeniu odebrania podręczników z zamówienia głównego. Zamówienia uzupełniające będą realizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim po zakończeniu procesu dostarczania podręczników z zamówienia głównego do wszystkich szkół.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne potwierdzanie odbioru podręczników w aplikacji.

Więcej…
 
Informacje dla dyrektorów szkół podstawowych nt. odbioru podręczników dla klasy drugiej i pierwszej. Drukuj
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:695, czwartek, 13 sierpnia 2015 10:05

logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

Informujemy, że pierwsze części podręczników dla klasy drugiej oraz pierwsza część podręcznika dla klasy pierwszej będzie dostarczana do szkół w terminie od 17 do 21 sierpnia br. przez Pocztę Polską S.A., zgodnie z zamówieniami złożonymi w aplikacji przygotowanej do tego celu przez Państwa Dyrektorów.

Więcej…
 
! Nowy termin ! na składanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim Drukuj
Autor: Izabela Chrostek   
odsłon:2343, środa, 05 sierpnia 2015 09:08

logo koSzanowni Państwo

Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół /placówek oświatowych
województwa lubuskiego

 

! Nowy Termin Składania wniosków !


Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 8 listopada 2015 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim działająca na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół o uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

Więcej…
 
Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016 Drukuj
Autor: Ewa Rawa   
odsłon:998, czwartek, 09 lipca 2015 11:16

logo ko Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku. 

 

Pobierz harmonogram konf. dot. org. roku szkolnego 2015/2016

 

Materiały z konferencji:

 

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Placówki

 

Dopalacze - prezentacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

 


program_narkomania program_dostosowywanie program_podnoszenie_efektywnosci

 

  • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
  • Delegatura w Zielonej Górze
  • TZW w Międzyrzeczu
  • TZW w Sulęcinie
  • TZW w Żarach
gw66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

 

tel. 95 720 84 12

fax. 95 722 37 26

e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

zg

! Zmiana siedziby delegatury nastąpiła dnia : 28 lutego 2014 r. !

 

65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 5

 

tel./fax. 68 452 74 14, 68 325 3541

e-mail: zgora@ko-gorzow.edu.pl

 

 

miedzyrzecz66-300 Międzyrzecz
ul. Przemysłowa 2

 

tel. 95 742 84 81

fax. 95 742 84 82

e-mail: miedzyrzecz@ko-gorzow.edu.pl

sulecin69-200 Sulęcin
ul. Park Bankowy 7

 

tel. 95 755 32 01

e-mail: sulecin@ko-gorzow.edu.pl

zary68-200 Żary
ul. 1 Maja 3a

 

tel. 68 363 48 00

e-mail: zary@ko-gorzow.edu.pl

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet