BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Dyrektorzy i nauczyciele

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe w 2011 roku Drukuj
Autor: Wiesława Luftman (tel. 957255000)   
poniedziałek, 10 stycznia 2011 01:00

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie  informuję, że termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznaczeń resortowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa    28 lutego 2011 roku ( liczy się data wpływu do kuratorium).

 

Nadsyłana do Kuratorium Oświaty dokumentacja powinna zawierać:

 1. Pismo przewodnie, w którym znajdują się nazwiska kandydatów do odznaczeń podpisane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący (w przypadku, gdy wniosek jest dla dyrektora).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) przygotowany na obowiązujących drukach (wzór w załączeniu).
 3. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny  (tylko dla kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych). Informacja na  „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” jest udzielana bezpłatnie dla potrzeb wystąpienia o nadanie odznaczeń państwowych (wzór w załączeniu).

 

Jednocześnie uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż komisja opiniująca wnioski nie będzie opiniowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż określone obowiązującą ustawą .

Ponadto, bardzo proszę o dokonanie wnikliwej analizy i oceny merytorycznej składanych wniosków, co powinno wpłynąć na ich jakość.

Informuję, że zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone w Kuratorium była m.in. ogólnikowość uzasadnień i brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia. Ponadto, w wielu przypadkach obniżono klasę nadanego odznaczenia z uwagi na fakt, iż wykazane we wniosku osiągnięcia nie odpowiadały klasie proponowanego odznaczenia. Pragnę podkreślić, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania.

 

Jednocześnie przypominam podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych: 

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r.  Nr 90, poz. 450 i 451 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w wprawie informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 198, poz. 1930 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714),
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia  2004 r.  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. W sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

Wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe należy przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Można je również składać osobiście bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Delegaturze w Zielonej Górze, Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach.

W sprawach związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi można kontaktować się z pracownikami Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. tel. (095) 7255000, 7255005.

 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 2. Wzór wniosku o nadanie orderu- odznaczenia,
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

Praktyczne uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

Wniosek o nadanie Medalu KEN

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W rubryce 7 musi znaleźć się pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek z danymi adresowymi, numerem telefonu.
 3. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 8. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 4. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty). Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zadaniu uzasadnienia
  w rubryce 8, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 5. Rubrykę 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.

Wniosek o nadanie orderu- odznaczenia:

 1. Wniosek musi być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania – wniosek napisany odręcznie nie będzie przyjęty.
 2. W lewym górnym rogu powinna znaleźć się pieczątka jednostki organizacyjnej sporządzającej  wniosek zawierająca dane adresowe, numer telefonu.
 3. Należy dokładnie określić nazwę orderu- odznaczenia, zgodnie z  ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450
  i 451, z późn. zm.)
 4. Numer rejestru i pozycji w notatce lub wykazie- proszę nie wypełniać.
 5. Proszę zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia rubryk: 13 i 19 (pełnienie funkcji art.3 ustawy o orderach i odznaczeniach i karalność).
 6. Uzasadnienie wniosku nie może przekroczyć rubryki 18. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony uzasadnienia (wniosek musi być jednokartowy- dwustronicowy).
 7. Wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust. 2 pkt. Ustawy o systemie oświaty).Fakt ten należy potwierdzić po ostatnim zadaniu uzasadnienia
  w rubryce 18, zapisem: Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę). Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna (z danego roku szkolnego w którym składany jest wniosek).
 8. W pozycji 18, po lewej stronie data sporządzania wniosku, pieczęć urzędowa jednostki organizacyjnej(okrągła pieczęć) i po prawej stronie pieczątka imienna kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek i podpis.
 9. Proszę nie wypełniać rubryk od pozycji 20.
 10. Druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny należy dołączyć do wniosku spinaczem biurowym.

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet